Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 10.10.2016 r.

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną:

www.lilkid.pl

Niniejszy Regulamin jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

 

LIL’ KID Tomasz Skweres

 

Adres:

ul. Ursynowska 58/1, 02-605 Warszawa

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

ul. Ursynowska 58/1, 02-605 Warszawa

Kontakt:

tel. (+48) 570-893-304

e-mail: info@lilkid.pl

 

Dane rejestrowe - rejestr i numer:

Przedsiębiorca wpisany jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nadano mu numery ewidencyjne: Regon: 141271178, NIP: 5213172029,

 

Numer rachunku bankowego:

73 1910 1048 2219 3898 6823 0001

 

A. Definicje

SKLEP INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT, to odbywa się na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Przedsiębiorca: LIL’ KID Tomasz Skweres, ul. Ursynowska 58/1, 02-605 Warszawa, umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO www.lilkid.pl.

KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 22¹ Kodeksu cywilnego.

PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

 

B. Postanowienia ogólne

Zakres działalności - przyjmowanie zamówień oraz sprzedaż wysyłkowa poprzez stronę internetową produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi utworzenia i administrowania kontem KLIENTA w sklepie internetowym oraz przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU), dostępnego na stronie www.lilkid.pl, który należy przesłać na adres e-mail: info@lilkid.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Ursynowska 58/1, 02-605 Warszawa.

W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo   do wypowiedzenia umowy, tj.:

KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia,

USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. SPRZEDAWCA nie jest płatnikiem VAT do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub rachunek. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczeń złożonych przez KLIENTA oraz może zażądać ich potwierdzenia.

USŁUGODAWCA może wstrzymać się z realizacją zamówienia na rzecz KLIENTA w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości złożonych oświadczeń przez KLIENTA oraz gdy ich prawdziwość budzi uzasadnione wątpliwości, aż do momentu ich usunięcia.

System sklepu internetowego pozwala KLIENTOWI na indywidualizowaną konfigurację właściwości określonych produktów.

Funkcje konfiguracji widoczne są przy specyfikacji produktu i wyrażają się na przykład w możliwości wyboru koloru, rozmiaru, tkaniny oraz innych właściwości.

Konfiguracja produktów może odbywać się również w drodze indywidualnych uzgodnień z KLIENTEM z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej z usługodawcą. USŁUGODAWCA potwierdza ustalenia w komunikacji e-mail.

KLIENT może w sposób indywidualny określić cechy; konfigurację kolorów, wymiary oraz inne właściwości niektórych produktów.

KLIENT wypełnia formularz zamówienia, w którym wybiera lub określa rodzaj produktu oraz indywidualizuje jego właściwości z wykorzystaniem narzędzi informatycznych sklepu internetowego.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez KLIENTA formularza nie wystarczają do rozpoczęcia przez USŁUGODAWCĘ realizacji zamówienia oraz wymagają potrzeby uzgodnień indywidualnych właściwości produktu, z KLIENTEM kontaktuje się usługodawca w celu uzgodnienia wszystkich właściwości zamawianego produktu.

Jeżeli USŁUGODAWCA nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia z powodu, że produkt będzie niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym KLIENTA, najpóźniej jednak w terminie trzech dni roboczych od zawarcia umowy i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W wypadku, gdy USŁUGODAWCA nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego produktu o właściwościach skonfigurowanych przez KLIENTA, np. z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, USŁUGODAWCA może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie KLIENTOWI zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. KLIENT ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy.

USŁUGODAWCA poinformuje KLIENTA o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. KLIENT może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez USŁUGODAWCĘ.

W przypadku braku odbioru przez KLIENTA produktów usługodawcy, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn niedotyczących usługodawcy, USŁUGODAWCA powiadomi KLIENTA o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru produktów. W takim przypadku USŁUGODAWCA uprawniony będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy oraz kosztów magazynowania w wysokości 150 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

W chwili wydania produktów usługodawcy KLIENT lub jego przedstawiciel powinien rozpakować dostarczone produkty i dokonać wspólnie z przewoźnikiem ich szczegółowych oględzin oceniając zgodność produktu z zamówieniem (a w szczególności sprawdzając zgodność liczby i rodzaju dostarczonego produktu, rodzaju materiału, kolorów, wielkości, stan mebla i akcesoriów) oraz spisać na dokumencie WZ wszystkie widoczne wady i braki ilościowe. Niezgłoszenie przez Klienta wad jakościowych i ilościowych dających się zauważyć w czasie oględzin przy wydawaniu towaru (wady jawne) domniemuje w tym zakresie zgodność dostarczonych produktów z umową, co nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez KLIENTA reklamacji.

KLIENT przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku mebli i akcesoriów, mogą wystąpić różnice w kolorach i odcieniach materiałów. Dokładamy wszelkich starań aby kolory pokazywane online, jak i w naszych broszurach były jak najbardziej zbliżone do gotowego produktu, jednak nie zawsze jest to możliwe, aby uzyskać dokładne dopasowanie koloru. Odchylenia w kolorze mogą czasami wystąpić w trakcie fotografowania lub z powodu różnic w ustawieniach ekranu komputera. Doradzamy klientom aby zamówić próbki tkanin etc. (jeżeli to możliwe) w celu zapewnienia satysfakcji z produktu. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady mebla.

USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli oraz użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem.

USŁUGODAWCA informuje, że ostateczne wymiary mebli i materacy mogą odbiegać od wymiarów prezentowanych na stronie www.lilkid.pl o maksymalnie +/- 3% (trzy procent).

 

C. Zamówienie

SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu KLIENT potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

 

Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje po otrzymaniu wpłaty na konto.

 

Termin realizacji zamówienia, w przypadku produktów znajdujących się w magazynie wynosi nie dłużej niż 7 dni roboczych, licząc od daty ustalonej, jak w punkcie poprzednim. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin realizacji zamówienia zostanie określony przy składaniu zamówienia. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

 

D. Ceny

Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej (PLN) oraz walucie europejskiej (EURO)  i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT).

Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

E. Formy płatności:

  • Przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY;
  • Przedpłata – za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.

KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem dostępnego systemu płatności elektronicznych w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.

 

F. Wysyłka towaru

Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od lokalizacji, wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA. Koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie.

Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską DHL lub transportem LIL' KID.

 

G. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców)

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi KONSUMENTAMI.

Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu, przedstawionym w Dziale II Tytułu XI Księgi III Kodeksu cywilnego.

 

H. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

Zgodnie z art 27 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy), jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI, podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez KONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku nr 2.

SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.

SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, przez okres 2 lat od dnia sprzedaży.

SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 579 Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (info@lilkid.pl) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez SPRZDAWCĘ usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

 

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Polityka prywatności została dostosowana do RODO (GDPR).

Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego www.lilkid.pl".

Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

nazwisko i imię;

adres do wysyłki produktów;

adres e-mail;

numer telefonu kontaktowego.

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY, w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA, dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane podmiotom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności firmom kurierskim. Wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

K. Postanowienia końcowe

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

W przypadku, gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

W przypadku sporów, związanych z realizacją zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego, w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:

a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą, bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta, tj. przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;

b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

 Treść załączników nr 1, 2, 3 i 4 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.lilkid.pl oraz przesłać go drogą e mail (info@lilkid.pl) lub pocztą tradycyjną (adres sprzedawcy).

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

umowy zawartej na aukcji publicznej;

umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 3 - stanowi wzór „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

Adresat [Lil’Kid Tomasz Skweres, ul. Ursynowska 58/1, 02-605 Warszawa]

-

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

Adres konsumenta(-ów)

-

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

Data

 

Załącznik nr 4 - stanowi wzór „Druk reklamacji"

 

Miejscowość, data

Do

Lil’Kid Tomasz Skweres, ul. Ursynowska 58/1, 02-605 Warszawa

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić